hailsham

Hailsham

Hailsham Retail Park, Diplocks Way, Hailsham, Sussex, BN27 3JF

Your local store

Store Hours

 • Mon: 9:00 AM - 7:00 PM
 • Tue: 9:00 AM - 7:00 PM
 • Wed: 9:00 AM - 7:00 PM
 • Thu: 9:00 AM - 7:00 PM
 • Fri: 9:00 AM - 7:00 PM
 • Sat: 9:00 AM - 6:00 PM
 • Sun: 10:00 AM - 4:00 PM

Store Information

Store Information

 • hailsham

  Bring your pet

 • hailsham

  Carry to car

 • hailsham

  Click & collect

 • hailsham

  Expert Advice

 • hailsham

  Free Parking

 • hailsham

  Medication

 • hailsham

  Price Match